K-POP KOREA LANGUAGE CAMP 2019 in Summer

โครงการ K-POP KOREAN LANGUAGE CAMP 2019 นี้จัดขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจทางด้านการศึกษาภาษาเกาหลีใต้เพื่อส่งเสริมความสามารถ และศักยภาพของนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี ให้มีความสามารถที่หลากหลายทั้งด้านการร้องเพลง, การเต้น, วัฒนธรรมและการเรียนภาษาช่วงปิดภาคเรียน ภายใต้การดูแลของบริษัท K CHANCE COOPERATION

ทั้งนี้ทางโครงการมีกำหนดการโครงการขึ้น ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (เป็นจำนวน 8 สัปดาห์ หรือตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นจำนวน 4 สัปดาห์) ณ ประเทศเกาหลีใต้

Close Menu